Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xuất khẩu danh mục, chứng từ kế toán phát sinh ra tệp dữ liệu có định dạng .xml, phục vụ cho việc nhập khẩu vào một dữ liệu khác. 

Cách thao tác

  • Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu.
  • Thiết lập thời gian có danh mục, chứng từ cần xuất khẩu.
  • Nhấn vào biểu tượng để chọn nơi lưu dữ liệu sau khi được xuất khẩu xong.
  • Lựa chọn có xuất khẩu cả chứng từ chưa ghi sổ, xuất khẩu dữ liệu trên cả sổ tài chính và sổ quản trị hay không.
  • Chọn các đơn vị và các danh mục, loại chứng từ cần xuất khẩu.
 
  • Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Tất cả các vai trò người dùng do phần mềm mang đi ngoại trừ vai trò Thủ kho và Thủ quỹ, thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu.


Xem thêm