Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lấy dữ liệu đã được xuất khẩu từ một dữ liệu khác có định dạng .xml

Cách thao tác

 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu dự liệu.
 • Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp dữ liệu cần nhập khẩu.
 • Chọn các đơn vị và các danh muc, loại chứng từ cần xuất khẩu. 
 • Lựa chọn lưu giữ liệu nhập khẩu:
  • Nhấn Cất và ghi sổ nếu muốn cất dữ liệu nhập khẩu đồng thời với việc ghi sổ chứng từ.
  • Nhấn Cất nếu chỉ muốn cất giữ dữ liệu nhập khẩu còn việc ghi sổ chứng từ sẽ được thực hiện sau khi mở dữ liệu.
 • Kiểm tra lại kết quả sau khi nhập khẩu xong.
 
 • Nhấn Lưu kết quả nếu muốn lưu lại kết quả của việc nhập khẩu.
 • Nhấn Chi tiết... nếu muốn xem nguyên nhân tại sao nhập khẩu không thành công.
 
 • Nhấn Đóng.
Lưu ý: Tất cả các vai trò người dùng do phần mềm mang đi ngoại trừ vai trò Thủ kho và Thủ quỹ, thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu.


Xem thêm