Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Bao gồm các chức năng hỗ trợ kế toán quản lý các dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trên phần mềm. => Chức năng này chỉ được thực hiện trên máy tính có cài chế độ Máy chủ.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
Cách thao tác

  • Vào Menu Tệp\Quản lý dữ liệu (Nếu đang mở dữ liệu thì cần đóng dữ liệu kế toán trước khi thực hiện thao tác này).
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm