Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xoá trạng thái đang bảo trì trong trường hợp máy tính bị tắt đột ngột khi đang thực hiện chức năng bảo trì dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

Để xóa trạng thái bảo trì của dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn dữ liệu cần xoá trạng thái bảo trì trên danh sách.
  • Chọn chức năng Xoá trạng thái Bảo trì trên thanh công cụ.
  • Nhập tài khoản và mật khẩu của người dùng có quyền xoá trạng thái bảo trì, sau đố nhấn Đồng ý. => Thường là tài khoản Admin.
  • Nhấn OK, hệ thống sẽ tự động xoá trạng thái bảo trì của dữ liệu.


Xem thêm