Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khắc phục được một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

Để khắc phục dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn chức năng Khắc phục lỗi trên thanh công cụ.
  • Nhập tài khoản và mật khẩu của người dùng có quyền khắc phục lỗi, sau đố nhấn Đồng ý. => Thường là tài khoản Admin.
  • Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện khắc phục một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán (nếu có).


Xem thêm