Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng

Khi đăng nhập vào chương trình hiển thị thông báo

2. Cách khắc phục
Thực hiện theo các cách khắc phục sau:
Tên máy chủ không đúng

Máy trạm không kết nối được với máy chủ thông qua tên máy tính

SQL Server Browser đang ngừng hoạt động

Giao thức TCP/IP đang disable

Bị tường lửa (firewall) chặn kết nối SQL Server qua TCP/IP


Xem thêm