Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Với các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng (lệ phí sân bay...) được hạch toán trên phần mềm như thế nào?

Hướng dẫn: Với các khoản thu, trả hộ (thu của khách hàng, trả cho nhà cung cấp) được hạch toán trên phần mềm như sau:

  • Khi mua hàng về, nếu phát sinh các khoản phí phải trả hộ khách hàng, sẽ được ghi nhận hạch toán trên chứng từ nghiệp vu khác.
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm).
2. Hạch toán bút toán trả hộ cho khách hàng (Nợ TK1388/Có TK331).
3. Nhấn vào biểu tượng  để chọn tham chiếu đến chứng từ mua hàng có phát sinh khoản phí phải trả hộ khách hàng. => Cách chọn chứng từ tham chiếu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
4. Nhấn Cất.
  • Khi bán hàng, nếu phát sinh các khoản phí đã thu hộ khách hàng, sẽ được ghi nhận hạch toán trên chứng từ nghiệp vu khác.
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm).
2. Hạch toán bút toán thu hộ cho khách hàng (Nợ TK131/Có TK1388).
3. Nhấn vào biểu tượng  để chọn tham chiếu đến chứng từ bán hàng có phát sinh khoản phí đã thu hộ khách hàng. => Cách chọn chứng từ tham chiếu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm