Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ

Hướng dẫn: Để hạch toán được ngoại tệ vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tích chọn Hạch toán đa tiền tệ.Xem thêm