Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng loại chứng từ.

Cách thao tác

Khai báo loại chứng từ phát sinh theo tài khoản

Khai báo loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoảnXem thêm