Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1. Khai báo CCDC đầu kỳ

3.2. Nhập khẩu danh sách CCDC đầu kỳ từ tệp excel
Lưu ý: Để đảm bảo sổ theo dõi CCDC và sổ kế toán TK 242 khớp nhau, kế toán cần khai báo số dư tài khoản 242 tương ứng với giá trị CCDC khai báo đầu kỳ. Xem hướng dẫn khai báo số dư tài khoản tại đây.


Xem thêm