Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn thêm phụ lục vào Tờ khai thuế đang lập

Cách thao tác

  • Trên giao diện Lập tờ khai, nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện:
  • Chương trình mặc định chọn các phụ lục đã được chọn, tích chọn vào phụ lục cần thêm, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thêm phụ lục vào tờ khai đang lập.


Xem thêm