Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo tháng hoặc quý áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Cách thao tác

Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu

Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung
Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"

Xem thêmXem thêm