Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ quyết toán thuế TNDN vào cuối năm tài chính (áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp)

Cách thao tác

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN lần đầu

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh hạch toán độc lập thì sẽ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm riêng cho chi nhánh, tổng công ty lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì sẽ quyết toán thay cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.Xem thêm