Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo tháng hoặc quý áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các dự án đầu tư

Cách thao tác

Lập tờ khai thuế lần đầu

Lập tờ khai thuế bổ sung

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"Xem thêm