Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng để nộp các khoản thuế theo quy định của nhà nước (GTGT, TNDN, TNCN...).

Cách thao tác

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nộp các loại thuế khác: thuế GTGT đầu ra, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt...Xem thêm