Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nghiệp vụ

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2017

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

1

Thuế GTGT

Tờ khai thuế trực tiếp trên doanh thu

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:
  • Khi tạo dữ liệu kế toán cho phép chọn nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu hay theo pp khấu trừ. Chọn nộp thuế theo pp nào thì giao diện chương trình sẽ hiển thị cột theo đúng pp tính thuế
  • Lập tờ khai và bảng kê thuế theo pp trực tiếp trên doanh thu, chương trình tự lấy được dữ liệu lên

Cách thao tác:

 • Để lập được tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, khi tạo dữ liệu kế toán NSD phải chọn phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
 • Trên các hóa đơn bán hàng, chọn nhóm ngành nghề chịu thuế GTGT tương ứng với từng dòng mặt hàng, chương trình sẽ ngầm định theo nhóm Ngành nghề ngầm định, tự chọn lại nếu có sự khác biệt giữa các mặt hàng
 • Vào phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý/Tờ khai lần phát sinh
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Tích chọn các phụ lục kèm theo
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT dành cho người tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai, có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê
 • Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế GTGT bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đây

Lập tờ khai thuế theo pp trực tiếp trên doanh thu => Kế toán phải tự chọn chứng từ lên bảng kê

2

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Lập tờ khai và các phụ lục đồng thời giống như giao diện HTKK

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Tích chọn các phụ lục kèm theo
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT khấu trừ
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. Có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê và nhập dữ liệu vào một số chỉ tiêu trên Tờ khai
 • Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế GTGT bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đây

Lập riêng lẻ từng bảng kê, phục lục và tờ khai (tờ khai vẫn lấy được dữ liệu từ phụ lục)

3

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Lập tờ khai và các phụ lục đồng thời giống như giao diện HTKK

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Tích chọn các phụ lục kèm theo: nếu DN có nhiều dự án đầu tư thì tích chọn nhiều phụ lục, mỗi dự án tương ứng với một phụ lục
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. NSD có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê và nhập dữ liệu vào một số chỉ tiêu trên Tờ khai
 • Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế GTGT bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đây

Không có chức năng lâp riêng

4

Điều chỉnh thuế GTGT

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Từ tờ khai bổ sung thuế cho phép sinh ra chứng từ điều chỉnh, chương trình tự đồng lấy hạch toán lên chứng từ điều chỉnh

Cách thao tác:

 • Trên phân hệ Thuế, tại giao diện chi tiết của tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán ĐC trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ điều chỉnh thuế GTGT
 • Nhập thêm thông tin về TK hạch toán của chứng từ
 • Cột tích chọn Kê lên tờ khai => Nếu tích chọn vào đây thì chương trình sẽ tự động lấy số tiền điều chỉnh thuế GTGT lên các chỉ tiêu Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
 • Nhấn Cất để lưu chứng từ

Có chứng từ điều chỉnh riêng nhưng không liên quan đến tờ khai bổ sung

5

Khấu trừ thuế GTGT

Giống MISA SME.NET 2012

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế bên thanh tác nghiệp, xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chương trình tự động lấy lên Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Thuế GTGT đầu ra và tự động sinh dòng hạch toán khấu trừ thuế
 • Kiểm tra lại thông tin của chứng từ.
 • Nhấn Cất để lưu chứng từ

Có đáp ứng

6

Thuế TTĐB

Lập tờ khai và các phụ lục

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Lập tờ khai và các phụ lục đồng thời

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế TTĐB trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn kỳ tính thuế: Tờ khai tháng/Tờ khai lần phát sinh
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Tích chọn các phụ lục kèm theo
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. Kế toán có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê và nhập dữ liệu vào một số chỉ tiêu trên Tờ khai
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, kế toán in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đây

Có đáp ứng

7

Thuế TNDN

Tờ khai tạm tính quý
Tờ khai quyết toán

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Lập tờ khai và các phụ lục đồng thời

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Quyết toán thuế TNDN năm trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn năm quyết toán
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Lựa chọn DN thuộc đối tượng áp dụng thuế suất nào: 20% hay 22%, khi chọn thuế suất nào thì chương trình sẽ tự động hiển thị thu nhập tính thuế vào dòng thuế suất đó trên Tờ khai
 • Chọn Danh mục ngành nghề
 • Tích chọn các phụ lục kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tự động lấy dữ liệu sang Tờ khai
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, kế toán in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đây

Có đáp ứng

8

Thuế tài nguyên

Lập tờ khai

Điểm khác:

 • Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Có chức năng Lập tờ khai thuế tài nguyên riêng

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế tài nguyên trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế
 • Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Tờ khai lần phát sinh
 • Tích chọn Tờ khai lần đầu
 • Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế tài nguyên
 • Tự nhập dữ liệu trên tờ khai
 • Sau khi nhập đủ thông tin của tờ khai, nhấn Cất tờ khai
 • Thao tác tương tự khi lập tờ khai thuế tài nguyên bổ sung. Chi tiết tham khảo tại đầy

Có đáp ứng

9

Thuế TNCN

Tờ khai thuế TNCN

Chưa đáp ứng

Không đáp ứng

10

Thuế bảo vệ môi trường

Lập tờ khai

Chưa đáp ứng

Không đáp ứng

 


2. Báo cáo

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET 2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET 2017

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET 2017

1

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Chưa có

 

2

01/PHXD: Tờ khai phí xăng dầu

Không làm => Bỏ theo thông tư mới

 

3

S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT

Không làm

Không đáp ứng mẫu này, tuy nhiên nếu muốn xem thực hiện thao tác sau:

 • Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
 • Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ cái tài khoản
 • Chọn tài khoản thuế trên form tham số

4

01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT 119)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

5

01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT 156)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

6

Sổ theo dõi thuế GTGT (Mẫu quản trị)

Chưa

 

7

02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

8

02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư(02/GTGT)
 • Thực hiện In

9

01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

10

01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

11

01B/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

12

01B/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

13

01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

14

04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (TT 156)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

15

04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (TT 119)

04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (TT 119)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)
 • Thực hiện In

16

04-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (TT 156)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

17

04-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (TT 119)

04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu (TT 119) kèm theo phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT) (kèm theo phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu )
 • Thực hiện In

18

05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Chưa có

 

19

01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu KD xây dựng, lắp đặt, bán hàng BĐS ngoại tỉnh

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

20

01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và CSSX trực thuộc không hạch toán kế toán

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

21

01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

22

01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

23

01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT 119)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

24

01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT 156)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

25

01-3/GTGT: Bảng tổng hợp giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

26

01-3/GTGT: Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Theo TT 119 bỏ mẫu này

 

27

01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (TT60)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

28

01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (TT 119)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
 • Thực hiện In

29

01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (TT 156)

Theo TT 119 không phải làm tờ khai này

 

30

01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB

Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Thực hiện In

31

01-2/TTĐB: Bảng kê hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB

Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Thực hiện In

32

01-7/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra

Theo TT 119 bỏ mẫu này

 

33

Phụ lục 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng

Theo TT 119 bỏ mẫu này

 

34

Phụ lục 01-4B/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm

Theo TT 119 bỏ mẫu này

 

35

01/TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên

01/TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Thực hiện In

36

01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB

01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB

 • Vào phân hệ Thuế
 • Lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Thực hiện In

37

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu quản trị)

Chưa có

Chưa rõ nhu cầu

38

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn( xem bên phân hệ quản lý hoá đơn)

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Thực hiện In

 
Xem thêm