Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thiết lập thông tin cơ quan thuế quản lý đơn vị và đại lý thuế của đơn vị

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế
  • Khai báo thông tin cơ quan thuế quản lý đơn vị tại tab Thông tin cơ quan thuế
 
  • Khai báo thông tin đại lý thuế của đơn vị


  • Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế, nhấn Cất để lưu lại thông tin đã thiết lập.


Xem thêm