Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ phát hiện ra trong quá trình thực hiện chức năng Khoá sổ kỳ kế toán.

Cách thao tác

  • Sau khi thực hiện khoá số kỳ kế toán, chương trình xuất hiện thông báo có một số chứng từ chưa được ghi sổ và yêu cầu xử lý các chứng từ này trước khi khóa sổ. Nhấn Có, xuất hiện hộp hội thoại để bắt đầu quy trình xử lý chứng từ.
 
  • Nhấn biểu tượng , lựa chọn cách thức xử lý cho từng chứng từ chưa ghi sổ.
  • Nhấn Xử lý.


  • Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình xử lý các chứng từ chưa ghi sổ


Xem thêm