Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R8 > Kế toán muốn nhập được chứng từ mua hàng, đơn mua hàng theo đơn giá sau thuế và tỷ lệ chiết khấu mua hàng như trên chứng từ gốc để giảm thao tác và thời gian nhập liệu

Kế toán muốn nhập được chứng từ mua hàng, đơn mua hàng theo đơn giá sau thuế và tỷ lệ chiết khấu mua hàng như trên chứng từ gốc để giảm thao tác và thời gian nhập liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R8, chương trình cho phép nhập chứng từ mua hàng, đơn mua hàng theo đơn giá sau thuếtỷ lệ chiết khấu mua hàng như trên chứng từ gốc để giảm thao tác và thời gian nhập liệu.

Chi tiết thay đổi

  • Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, bổ sung thêm tuỳ chọn cho nghiệp vụ Mua hàng.

     

    Lưu ý:

    • Tùy chọn Có phát sinh mua hàng theo đơn giá sau thuế không ảnh hưởng đến các chứng từ mua hàng nhập khẩu.
    • Tùy chọn Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế chỉ cho phép tích chọn, nếu tuỳ chọn Có phát sinh mua hàng theo đơn giá sau thuế được tích chọn.
  • Nếu tích chọn Có phát sinh mua hàng theo đơn giá sau thuế, trên chứng từ hiển thị như sau.


Xem thêm
Trên chứng từ phân bổ chi phí CCDC, khi chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc kế toán muốn những CCDC đã chọn để phân bổ rồi sẽ không hiển thị lại
Khi ghi tăng CCDC phân bổ 1 lần, kế toán muốn chương trình đưa ra cảnh báo, nếu chứng từ ghi nhận chi phí hình thành CCDC hạch toán vào TK 142,242 để kịp thời chỉnh sửa
Kế toán muốn đọc Số tiền của một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Việt khi thực hiện trộn mẫu
Khi nhập khẩu chứng từ thu, chi tiền gửi từ excel, kế toán muốn lấy được các trường mở rộng để thêm thông tin phục vụ nhu cầu đối chiếu với sao kê ngân hàng của đơn vị
Khi lập PNK hàng bán trả lại (TH đơn giá Lấy từ giá xuất kho), nếu giá xuất thay đổi, kế toán muốn khi tính lại giá, chương trình sẽ tự động cập nhật lại giá nhập
Khi sửa tên hàng hoá, dịch vụ kế toán muốn dòng diễn giải thuế GTGT sẽ thay đổi theo tên hàng hoá, dịch vụ đã sửa, nhằm thuận lợi hơn trong quá trình nhập liệu
Kế toán muốn khi in hóa đơn GTGT đặt in lấy được thông tin Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp của khách hàng đã khai báo trên danh mục để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Khi xem báo Tổng hợp lương nhân viên, kế toán muốn có thể thống kế lương theo cấp bậc để phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ
Khi in phiếu mua hàng nhập kho, kế toán muốn thể hiện rõ thông tin nguồn gốc hàng hoá để phân loại và sắp xếp hàng trong kho hợp lý
Khi trộn mẫu ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản kế toán muốn lấy được thông tin Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp của đối tượng đã khai báo trên danh mục
Khi in phiếu xuất kho lắp ráp, kế toán muốn các NVL hiển thị đúng thứ tự đã sắp xếp như khi khai báo định mức để dễ dàng kiểm tra và xác định đúng thứ tự lắp ráp
Khi lập phiếu nhập, xuất kho từ từ lệnh sản xuất, kế toán muốn trên danh sách chọn lệnh sản xuất có thêm cột Đã lập đủ PN, Đã lập đủ PX
Khi nhập khẩu chứng từ mua hàng qua kho không nhận kèm hóa đơn từ excel, kế toán muốn chương trình nhập đúng giá trị không bao gồm thuế
Khi lập bảng lương theo buổi/giờ từ bảng chấm công, kế toán muốn Số ngày công trên bảng lương được định dạng theo Số công để lập được bảng lương chính xác
Cải tiến tốc độ cho tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời
Kế toán muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì thủ kho, thủ quỹ vẫn ghi sổ được chứng từ để đảm bảo ghi nhận theo đúng thực tế diễn ra trong kho và quỹ
Kế toán muốn đọc số tiền của một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Anh