Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?
Hướng dẫn:

  • Vào phân hệ Giá thành, chọn phương pháp giá thành cần xem.
  • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó chọn tab Bảng tính giá thành.
  • Chọn chức năng Cập nhật giá nhập kho.


Xem thêm