Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao khi tôi Đánh giá dở dang cuối kỳ không lên dở dang của chi phí Nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung?
Hướng dẫn

Khi Đánh giá dở dang theo NVL trực tiếp thì chỉ có NVL trực tiếp có dở dang. Để có thể hiển thị được số liệu dở dang của chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung thì cần đánh giá dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản phẩm hoàn thành tương đương, tỷ lệ hoàn thành 100% 


Xem thêm