Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Điều kiện áp dụng
Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên vật liệu chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đó, đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ và đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,...

Hướng dẫn trên phần mềm
Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính giá thành theo Phương pháp hệ số, tỷ lệ được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất

Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm

Bước 8: Tính giá thành thành phẩm

Bước 9: Kết chuyển chi phí
 


Xem thêm