Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo định mức chi phí của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố để phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ), chọn chức năng Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP.
  • Lọc ra các đối tượng cần nhập định mức, sau đó nhập định mức chi phí vào các cột nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, chi phí mua ngoài, chi phí khác... theo từng đối tượng tập hợp chi phí đã được khai báo trên danh mục Đối tượng tập hợp chi phí.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Có thể khai báo định mức cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel.

2. Có thể xuất khẩu bảng định mức đã nhập ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu ra Excel.Xem thêm