Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn.

 

Trên tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụXem thêm