Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành theo phương pháp giản đơn cho các đối tượng tập hợp chi phí thuộc loại Sản phẩm.  

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ).
  • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đối tượng THCP phát sinh trong kỳ đã khai báo.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Một đối tượng tập hợp chi phí không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.

2. Có thể tự chọn các đối tượng tập hợp chi phí bằng cách nhấn nút Chọn. Ngược lại để loại bỏ một đối tượng THCP thì chọn đối tượng đó rồi nhấn nút Loại bỏ.
Xem thêm