Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hỗ trợ kế toán tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Tập hợp chi phí trực tiếp.

 

  • Hệ thống sẽ tự động thống kê các chứng từ kế toán hạch toán vào tài khoản 621, 622, 627 có theo dõi chi tiết theo các đối tượng tập hợp chi phí thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.
  • Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

Lưu ý: Hệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí trực tiếp ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.Xem thêm