Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Điều kiện áp dụng
Áp dụng với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất liên tục, khép kín, kết thúc quy trình tạo ra 1 sản phẩm, đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành của quy trình sản xuất đó. Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất bê tông, cọc bê tông, tấm cách nhiệt, bao bì xốp...
Hướng dẫn trên phần mềm
Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính giá thành theo Phương pháp giản đơn được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất

Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 7: Tính giá thành thành phẩm

Bước 8: Kết chuyển chi phí
 


Xem thêm