Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại công cụ dụng cụ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:
  • Khai báo các thông tin về loại công cụ dụng cụ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại CCDC đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại CCDC không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh loại CCDCXem thêm