Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng trong công tác tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo phân xưởng

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo sản phẩm

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo quy trình sản xuất

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất

Xem thêm

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Nhập khẩu từ ExcelXem thêm