Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

Cách thao tác

 • Tại màn hình danh sách chứng từ phân bổ chi phí trả trước, nhấn Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm.
 • Chọn kỳ phân bổ chi phí tương ứng và nhấn Đồng ý.


 • Hệ thống tự động lấy các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ:
  • Xác định chi phí.

 

 • Phân bổ.

 

 • Hạch toán.

 

 • Nhấn Cất để lưu chứng từ.

Xem thêm

1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

2. Các tiện ích trên thanh công cụ

3. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nghiệp vụ khác

 • Tìm nhanh khoản mục chi phí
 • Tìm nhanh đơn vị
 • Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí
 • Tìm nhanh công trình
 • Tìm nhanh đơn đặt hàng
 • Tìm nhanh hợp đồng bán
 • Tìm nhanh mã thống kê
 • Tìm nhanh đối tượng


 • Xem thêm