Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý của Doanh nghiệp, cơ quan Thuế, cơ quan Nhà nước và phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:
Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT200:
 • Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 - DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính       Mẫu số B09 - DN
Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT133:
 • Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01 - DNN
 • Báo cáo tình hình tài chính. Mẫu B01a - DNN và B01b - DNN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 - DNN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu B03-DNN 
 • Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09-DNN
Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                      Mẫu số B02-DNN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu B03-DNN
 • Bảng cân đối tài khoản                                         Mẫu F01-DNN
Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT24
 • Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữ của HTX Mẫu F02-HTX
 • Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ Mẫu F03-HTX
 • Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn      Mẫu F04-HTX

2. Cách bước thực hiện

Lập Báo cáo tài chính theo TT 200


Lập Báo cáo tài chính theo TT133

Lập báo cáo tài chính theo QĐ48

Lập Báo cáo tài chính theo TT 24
Tham khảo các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính:


Xem thêm