Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Tiền lương > Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng

Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng


1. Biểu hiện
Khi vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương thì không lên hoặc lên sai Số còn phải trả hoặc không lên nhân viên cần trả lương.
2. Cách xử lý
Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán nợ TK 334 trước thời điểm trả lương

Nguyên nhân 2: Đã có chứng từ trả lương cho các tháng sau, nhưng sau đó lại sửa lại bảng lương các tháng trước


Xem thêm