Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > TSCĐ > Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ?

Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ?


1. Biểu hiện:
Khi ghi tăng TSCĐ chương trình xuất hiện thông báo:

2. Mô tả:
Khi Ghi tăng TSCĐ, nếu nguyên giá TSCĐ không bằng tổng số tiền của các chứng từ nguồn gốc hình thành thì chương trình sẽ xuất hiện thông báo như trên.
3. Cách xử lý: 

Theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC về việc xác định nguyên giá TSCĐ:

  • "Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng".
  • Theo quy định tại điều 3 thông tư này thì một trong các tiêu chuẩn để được coi là TSCĐ đó là "Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên".

Để giúp Kế toán kiểm soát chặt chẽ việc xác định nguyên giá TSCĐ, đảm bảo nguyên giá TSCĐ được xác định đúng và đủ, tuân thủ các quy định về chế độ quản lý, sử dụng TSCĐ. Chương trình bổ sung tab Nguồn gốc hình thành để tập hợp tất cả các chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ. 

Trường hợp tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ, Kế toán xử lý như sau:

1. Tại tab Nguồn gốc hình thành. Kiểm tra xem đã tập hợp đầy đủ các chứng từ hình thành nên TSCĐ cần ghi tăng chưa (như: chứng từ mua TSCĐ, phiếu chi vận chuyển, tháo dỡ TSCĐ...)
2. Nếu chưa, nhấn Chọn chứng từ để bổ sung các chứng từ còn thiếu vào danh sách.
3. Nếu có chứng từ bị chọn nhầm vào danh sách, nhấn chuột phải vào chứng từ, chọn Loại bỏ.

4. Lưu ý
Một số trường hợp là chứng từ nguồn gốc hình thành TSCĐ, nhưng lại không chọn được vào tab Nguồn gốc hình thành bao gồm:
1. Chứng từ có giá trị bằng 0.
Giải pháp: Nếu xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ, cần tính giá xuất kho để phần mềm cập nhật giá trị cho các thành phẩm, hàng hóa này. Sau đó chọn lại nguồn gốc hình thành cho TSCĐ.
2. Chứng từ không hạch toán đúng vào TK 211, 212, 213, 217.
Giải pháp: Kiểm tra lại để hạch toán vào đúng tài khoản nguyên giá TSCĐ.
3. Chứng từ đã được chọn thành nguồn gốc hình thành cho TSCĐ khác.
Giải pháp: Để kiểm tra xem chứng từ đã được chọn làm nguồn gốc hình thành của TSCĐ nào, thực hiện như sau:
  • Vào mục Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái.
  • Không tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch.
  • Thiết lập khoảng thời gian và tài khoản cần kiểm tra.
  • Kiểm tra tại mục Sổ cái, chứng từ đã được chọn làm nguồn gốc hình thành của TSCĐ sẽ được ghép tương ứng với chứng từ ghi tăng TSCĐ bên mục Sổ tài sản
4. Mua nhiều TSCĐ trên cùng 1 chứng từ.
Giải pháp: Để chọn được nguồn gốc hình thành cho từng TSCĐ. Trên chứng từ mua TSCĐ, cần tách ra thành nhiều dòng với số tiền tương ứng với từng TSCĐ.


Xem thêm