Bán hàng cho công trình/dự án

Việc quản lý tình hình bán hàng theo công trình/dự án được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo công trình/dự án

1. Vào menu Danh mục\Khác\Mã thống kê, nhấn Thêm.

(Ảnh)

2.Khai báo thông tin chi tiết về công trình/dự án.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Bán hàng cho công trình/dự án

Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn bán hàng.

(Ảnh)

2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tại tab Thống kê, cột Mã thống kê, chọn công trình/dự án tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho bán hàng

1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất bán.

(Ảnh)

2. Khai báo phiếu xuất kho bán hàng. => Tại cộtMã thống kê, chọn công trình/dự án tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất

3. Thu tiền khách hàng

Việc thu tiền khách hàng có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Ví dụ: Trên phân hệ Ngân hàng.

1. ChọnThu tiền khách hàng.

(Ảnh)

2. Khai báo thông tin thu tiền khách hàng. => Tại tab Hạch toán,cột Mã thống kêchọn công trình/dự án tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Thực hiện.

4. Xem báo cáo công nợ, doanh thu, tình hình xuất khotheo công trình/dự án

Xem báo cáo công nợ, doanh thu theo công trình/dự án

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáoBán hàng).

2. Chọn báo cáo Chi tiết công nợ phải thu để theo dõi tình hình công nợ theo công trình/dự án.

3. Chọn báo cáo Sổ chi tiết bán hàng để theo dõi doanh thu theo công trình/dự án.

4. Thiết lập tham số báo cáo.

(Ảnh)

5. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

6. Nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của các cột, chọn Sửa mẫu.

7. Tích chọn Mã thống kê, nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

8. Xem báo cáo được nhóm theo tiêu thức Mã thống kê bằng cách:

  • Nhấn và giữ chuột vào tiêu đề Mã thống kê.
  • Sau đó kéo về góc trên bên trái của báo cáo (tại dòng: Kéo một tiêu đề cột vào đây để nhóm theo cột đó).

(Ảnh)

Xem báo cáo tình hình xuất kho theo công trình/dự án

1. Vào phân hệKho\tabBáo cáo phân tích, nhấnBáo cáo(hoặc chọnBáo cáo\tabBáo cáo\nhóm báo cáoKho).

2. Chọn báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

3. Thiết lập tham số báo cáo.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

5. Xem báo cáo được nhóm theo tiêu thức Mã thống kê. (Thực hiện như khi xem báo cáo công nợ, doanh thu theo công trình/dự án).

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay