Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới

Cách thao tác

Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

Dữ liệu năm cũ đang áp dụng theo TT200 hoặc TT133

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Chọn dữ liệu năm trước, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán năm trước. => Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017 (VD: HKDUNG\MISASME2017).
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.

  Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán được lưu trên các máy chủ SQL của chính máy tính đang làm việc.

 • Nhấn Tiếp theo.
 • Tại Bước 2 – Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo các thông tin sau:
 • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới và chọn lại nơi lưu dữ liệu kế toán bằng cách nhấn vào biểu tượng
 • Khai báo thông tin về ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.

Lưu ý:

1. Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.

2. Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.

 • Nhấn Thực hiện, chương trình tự động bỏ qua Bước 3 – Thiết lập và ghép tài khoản và chuyển sang luôn Bước 4.
 • Tại Bước 4 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 5 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.

Dữ liệu năm cũ áp dụng theo QĐ48, muốn tạo dữ liệu mới theo QĐ48

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Chọn dữ liệu năm trước, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán năm trước. => Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017 (VD: HKDUNG\MISASME2017).
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán được lưu trên các máy chủ SQL của chính máy tính đang làm việc.

  • Nhấn Tiếp theo.
 • Tại Bước 2 – Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo các thông tin sau:
 • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới. => Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.
 • Chọn lại nơi lưu dữ liệu kế toán bằng cách nhấn vào biểu tượng Lưu ý: Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.
 • Nhập Ngày bắt đầu hạch toán < 01/01/2017, chương trình sẽ mặc định tạo dữ liệu kế toán mới theo QĐ48.

 • Nhấn Thực hiện, chương trình tự động bỏ qua Bước 3 – Thiết lập và ghép tài khoản và chuyển sang luôn Bước 4.
 • Tại Bước 4 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 5 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.


Dữ liệu năm cũ áp dụng theo QĐ48, muốn tạo dữ liệu mới theo TT133

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Chọn dữ liệu năm trước, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán năm trước. => Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017 (VD: HKDUNG\MISASME2017).
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán được lưu trên các máy chủ SQL của chính máy tính đang làm việc.

 • Nhấn Tiếp theo.
 • Tại Bước 2 – Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo các thông tin sau:
 • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới. => Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.
 • Chọn lại nơi lưu dữ liệu kế toán bằng cách nhấn vào biểu tượng để .

Lưu ý: Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.

 • Nhập Ngày bắt đầu hạch toán > 01/01/2017, chương trình sẽ mặc định tạo dữ liệu kế toán mới theo TT133.

 • Nhấn Tiếp theo.
 • Tại Bước 3 – Thiết lập và ghép tài khoản, thực hiện thiết lập và ghép các TK bị lệch giữa QĐ48 và TT133:
  • Chương trình đã tự động ghép các TK của QĐ48 với các TK của TT133. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể ghép lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý tại doanh nghiệp mình.
  • Với những TK trên QĐ48 bị bỏ đi so với TT133, kế toán có thể lựa chọn một trong hai cách thức xử lý sau:
   • Nếu tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ mở ra các tiết khoản và chuyển dữ liệu vào các tiết khoản mới này. Ví dụ: TK 142 và 242 sẽ được chuyển và TK 2421 và 2422
   • Nếu không tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK bị thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ không mở tiết khoản mà chuyển dữ liệu trực tiếp vào TK thay thế. Ví dụ TK 142 và 242 sẽ được chuyển vào TK 242.

  • Nhấn Thực hiện.
 • Tại Bước 4 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 5 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý:

1. Trường hợp dữ liệu cũ theo QĐ48, sau khi tạo mới chuyển sang TT133, thì tại Bước 5 có thể chọn chức năng Tải về thông tin ghép tài khoản để tải tệp kết quả ghép tài khoản giữa QĐ48 và TT133, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

2. Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.

Lưu ý:

1. Có thể tạo được dữ liệu mới từ năm trước bằng cách nhấn chọn biểu tượng Start, chọn All Programs\MISA SME.NET 2020\MISA SME.NET 2020 Tools\Company Setup New Data 2017.

2. Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có Ngày hạch toán > Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới.

3. Trên dữ liệu mới tất cả các thông tin tại Hệ thống\Tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ.

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay