Quản lý nhập xuất tồn kho hàng khuyến mại

Trên MISA SME.NET, việc quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng khuyến mại được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập kho quản lý hàng khuyến mại

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Kho, nhấn Thêm.
2. Khai báo kho quản lý hàng khuyến mại.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho.
2. Khai báo hàng khuyến mại được nhập về kho. => Cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ chọn giá trị là Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Để hiển thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ trên chứng từ, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá và tích chọn Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

3. Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng/Hoá đơn xuất khẩu/Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác xuất khẩu.
2. Vào Mẫu\Thay đổi mẫu, thiết lập hiển thị cột Hàng khuyến mại.

(Ảnh)

3. Khai báo chứng từ bán hàng => Tích chọn cột Hàng khuyến mại đối với những mặt hàng được khuyến mại.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

(Ảnh)

6. Chọn Lập phiếu xuất trên chứng từ bán hàng
7. Chọn giá trị là Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ đối với hàng được khuyến mại.

(Ảnh)

8. Nhấn Cất.

4. Xem báo cáo tồn kho hàng khuyến mại

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).
2. Chọn báo cáo nhập, xuất, tồn kho của hàng khuyến mại (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá, Tổng hợp tồn kho,…). Ví dụ: Sổ chi tiết vật tư hàng hoá.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Kho, chọn thống kê kho quản lý hàng khuyến mại.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay