1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 9.9. Các chứng từ hạch toán chi phí sản xuất nhưng chưa chọn khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC, MTC)

9.9. Các chứng từ hạch toán chi phí sản xuất nhưng chưa chọn khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC, MTC)

Hướng dẫn:

Trường hợp dữ liệu hạch toán theo Thông tư 133, trong kỳ có chứng từ chi phí sản xuất nhưng chưa chọn khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC, MTC, MTC) (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ có sai sót.

Giải pháp:

Các chứng từ chi phí sản xuất (Hạch toán TK154) nếu không chọn Khoản mục chi phí sản xuất (NVLTT, NCTT, SXC, MTC) thì chương trình sẽ không ghi nhận đây là một khoản chi phí để tổng hợp tính giá thành.

Để chương trình tổng hợp các chi phí trên vào tính giá thành, thực hiện như sau:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ hạch toán chi phí sản xuất.

2. Sửa chứng từ hạch toán chi phí sản xuất => Tại cột Khoản mục chi phí, chọn Khoản mục chi phí sản xuất (NVLTT, NCTT, SXC, MTC) tương ứng.

3. Nhấn Cất.

4. Vào phân hệ Giá thành, tính lại giá thành cho thành phẩm. Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay