Khai báo nhóm vật tư, hàng hóa , dịch vụ

1. Nội dung

Cho phép khai báo các nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ để phục vụ cho việc quản trị các chỉ tiêu như Doanh thu, Hàng tồn kho…chi tiết đến từng nhóm vật tư, hàng hóa. 

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về nhóm VTHH:

   • Thuộc: Chọn nhóm VTHH là cấp cha của nhóm VTHH đang khởi tạo (nếu không có thì bỏ trống)
   • Danh sách vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Chọn các VTHH thuộc nhóm VTHH đang khởi tạo

Lưu ý:

     • Có thể nhấn biểu tượng kính lúp để thêm cùng lúc nhiều VTHH
     • Ngoài ra có thể chọn thêm các VTHH vào nhóm bằng cách, mở từng VTHH muốn thêm trên danh mục Vật tư hàng hóa, để chọn nhóm VTHH cho vật tư đó.

4. Nhấn Cất..

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay