1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Thiết lập kết nối nhanh.vn

Thiết lập kết nối nhanh.vn

1. Nội dung

Giúp thiết lập các quy tắc lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET như: Chứng từ lấy từ nhanh.vn về được ghi vào sổ nào trên MISA SME.NET; Có cộng gộp các hóa đơn bán lẻ thành 1 chứng từ bán hàng hay không?…

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Tiện ích\Kết nối với phần mềm bán hàng.

2. Đăng nhập vào phần mềm nhanh.vn.

3. Thiết lập quy tắc lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET:

3.1. Danh mục: 

1. Hàng hóa:
   • Tự động liên kết hàng hóa có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu hàng trên nhanh.vn trùng với hàng đã có trên MISA SME.NET thì hàng hóa này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung hàng hóa này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa hàng hóa này từ nhanh.vn về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì hàng hóa trên nhanh.vn phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên hàng hóa đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với hàng hóa không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa hàng hóa đó từ nhanh.vn về thì phải tự khai báo bổ sung hàng hóa hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục hàng hóa trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ nhanh.vn về MISA SME.NET, nếu hàng hóa trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm hàng hóa đó (trên nhanh.vn) vào danh mục hàng hóa trên MISA SME.NET.

Lưu ý: Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET. Một hàng hóa có nhiều thuộc tính trên nhanh.vn sẽ thành nhiều hàng hóa (mỗi hàng hóa là một thuộc tính) trên MISA SME.NET

2. Kho
   • Tự động liên kết kho có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu kho trên nhanh.vn trùng với kho đã có trên MISA SME.NET thì kho này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung kho này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa kho này từ nhanh.vn về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì kho trên nhanh.vn phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên kho đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với kho không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa kho đó từ nhanh.vn về thì phải tự khai báo bổ sung kho hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục kho trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ nhanh.vn về MISA SME.NET, nếu kho trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm kho đó (trên nhanh.vn) vào danh mục kho trên MISA SME.NET.
    • Nếu tích chọn Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục (ở trên) thì cần khai báo thêm Tài khoản kho mặc định => tài khoản này là một trong các căn cứ để chương trình điền vào Tài khoản kho trên các chứng từ Mua hàng/Bán hàng/Nhập kho/Xuất kho lấy từ nhanh.vn sang.
3. Khách hàng
   • Tự động liên kết khách hàng có trùng thông tin sau:
    • Mã (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu khách hàng trên nhanh.vn trùng với khách hàng đã có trên MISA SME.NET thì khách hàng này được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung khách hàng này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa Khách hàng này từ nhanh.vn về.
    • Tên: Nếu tích chọn thì khách hàng trên nhanh.vn phải có Mã và Tên trùng với Mã Tên khách hàng đã có trên MISA SME.NET thì mới được coi là đã tồn tại trên MISA SME.NET => Với khách hàng không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa khách hàng đó từ nhanh.vn về thì phải tự khai báo bổ sung khách hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục khách hàng trên MISA SME.NET.
   • Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ nhanh.vn về MISA SME.NET, nếu khách hàng trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm khách hàng đó (trên nhanh.vn) vào danh mục khách hàng trên MISA SME.NET.

3.2. Chứng từ: 

 • Các chứng từ lấy về được ghi vào sổ nào: Chương trình chỉ hiển thị tùy chọn này trong trường hợp đơn vị dùng đồng thời 2 hệ thống sổ tài chính và sổ quản trị.
 • Đồng bộ chứng từ bán hàng, xuất kho: Nếu tích chọn thì sẽ lấy được Chứng từ bán hàng, Chứng từ xuất kho (Xuất kho khác; Bù trừ kiểm kho) từ nhanh.vn về MISA SME.NET
  • Chứng từ bán hàng được lấy về MISA SME.NET theo 1 trong 2 hình thức:
   • Mỗi chứng từ trên nhanh.vn sẽ đồng bộ về thành một chứng từ bán hàng:
   • Thực hiện cộng gộp các hóa đơn bán lẻ thành 1 chứng từ bán hàng:
    • Nếu tích chọn tùy chọn này thì các hóa đơn thỏa mãn những điều kiện sau sẽ được cộng gộp thành 1 chứng từ bán hàng:
     • Hóa đơn được lập trong cùng 1 ngày và thanh toán bằng tiền mặt
     • Hóa đơn loại: Bán lẻ
    • Chứng từ cộng gộp ghi nhận cho khách hàng: Thông tin Khách hàng trên chứng từ cộng gộp sẽ được lấy theo Khách hàng khai báo tại đây.
  • Chọn tài khoản Nợ cho chứng từ xuất kho khác: Các chứng từ xuất kho khi lấy sang MISA SME.NET sẽ được hạch toán vào các tài khoản Nợ thiết lập tại đây.
 • Tài khoản ngân hàng trên chứng từ bán hàng thu tiền gửi: Các chứng từ bán hàng/Trả hàng thanh toán bằng chuyển khoản sẽ được ghi vào tài khoản ngân hàng khai báo tại đây.
 • Đồng bộ đổi trả hàng: Nếu tích chọn thì sẽ lấy được Chứng từ trả hàng bán/Chứng từ trả lại hàng mua từ nhanh.vn về MISA SME.NET
 • Đồng bộ chứng từ Mua hàng, kho: Nếu tích chọn thì sẽ lấy được chứng từ mua hàng, chứng từ nhập kho (Nhập kho khác; Bù trừ kiểm kho) từ nhanh.vn về MISA SME.NET.
  • Chọn tài khoản Có cho chứng từ nhập kho khác: Các chứng từ nhập kho khi lấy sang MISA SME.NET sẽ được hạch toán vào các tài khoản Có thiết lập tại đây.
 • Tài khoản ngân hàng trên chứng từ nhập kho mua hàng thanh toán tiền gửi: Các chứng từ nhập kho mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản sẽ được ghi vào tài khoản ngân hàng khai báo tại đây.

3.3. Cơ cấu tổ chức:

Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị tab Cơ cấu tổ chức trong trường hợp cơ cấu tổ chức trên MISA SME.NET được phân thành nhiều cấp như Chi nhánh/Phòng ban…

Thiết lập liên kết danh mục cửa hàng trên nhanh.vn với danh mục cơ cấu tổ chức trên MISA SME.NET như sau:

 • Nếu mỗi cửa hàng là một chi nhánh: thì thiết lập bằng cách, vào làm việc với Tổng công ty để liên kết cửa hàng cho từng chi nhánh hoặc vào làm việc với từng chi nhánh để liên kết cửa hàng cho chi nhánh đó => Sau khi thiết lập xong thì mỗi chi nhánh chỉ có thể lấy được chứng từ của cửa hàng liên kết với chi nhánh đó.

Lưu ý: Mỗi cửa hàng trên nhanh.vn chỉ có thể liên kết với 1 chi nhánh trên MISA SME.NET (Tuy nhiên, một chi nhánh trên MISA SME.NET có thể liên kết với nhiều cửa hàng trên nhanh.vn)

 • Nếu một chi nhánh có nhiều cửa hàng: thì cần liên kết mỗi cửa hàng với một phòng ban của chi nhánh. Khi đó, có thể quản lý được thông tin doanh thu, chi phí…theo từng cửa hàng bằng cách xem các báo cáo thống kê theo đơn vị như: Tổng hợp bán hàng theo đơn vị kinh doanh; Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị…

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Xem một số lỗi thường gặp khi thiết lập kết nối nhanh.vn tại mục 4

4. Lưu ý

Có thể thay đổi lại các quy tắc lấy dữ liệu (đã thiết lập) hoặc hủy bỏ kết nối với nhanh.vn như sau:

Cập nhật 05/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay