Tìm nhanh đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các đơn mua hàng đã được khai báo trên phân hệ Mua hàng\tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn đơn mua hàng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Timnhanhdonmuahang

Sau khi chọn xong thông tin đơn mua hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.