Đính kèm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Đính kèm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đính kèm tệp vào chứng từ để tiện cho việc tra cứu số liệu sau này

Cách thao tác

Trên giao diện chi tiết của chứng từ, vào menu Tiện ích, thực hiện chức năng đính kèm, xuất hiện giao diện:

Dinh_kem_01

Nhấn Thêm để thêm mới tệp đính kèm:

Dinh_kem_02

Chọn tệp dữ liệu cần đính kèm

Nhập tên tài liệu

Nhấn Cất

Làm tương tự với các tệp đính kèm khác