Tìm nhanh phiếu xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh phiếu xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các phiếu xuất đã được đã được lập trên phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn phiếu xuất, ví dụ trên màn hình chứng từ bán hàng lập từ phiếu xuất\trên màn hình chọn phiếu xuất, nhấn mũi tên bên phải mục Số phiếu xuất..., sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_Tienichchung_TimnhanhPhieuxuat_01

Sau khi chọn xong thông tin phiếu xuất kho, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.