Khai báo loại chứng từ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Loại chứng từ >

Khai báo loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin về từng loại chứng từ.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Khai báo loại chứng từ phát sinh theo tài khoản

Tại màn hình danh loại chứng từ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Tích chọn khai báo Phát sinh theo tài khoản => hệ thống sẽ cho phép thiết lập loại chứng từ theo TK Nợ, TK Có hoặc TK Nợ/Có không phân biệt các chứng từ đó được lập trên phân hệ nào:

Them_loai_chung_tu_01

Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Khai báo loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ

Tại màn hình danh sách loại chứng từ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Tích chọn khai báo Phát sinh theo nhóm chứng từ => hệ thống sẽ cho phép thiết lập chứng từ theo từng nhóm khác nhau trên các phân hệ (không liên quan gì đến tài khoản hạch toán Nợ/Có) như: Phiếu thu, Phiếu chi, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi:

Them_loai_chung_tu_02

Khai báo các thông tin chi tiết về loại chứng từ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản