Đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Kiểm kê quỹ > Lập bảng kiểm kê quỹ >

Đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đối chiếu các chứng từ bị chênh lệch đang được lưu trên phân hệ Quỹ và các chứng từ đang được quản lý trên phân hệ Thủ quỹ.

Cách thao tác

Khi thực hiện lập Bảng kiểm kê quỹ, khi thấy phát sinh thông tin lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và số kiểm kê thực tế, kế toán có thể nhấn chọn chức năng Đối chiếu: => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ chênh lệch giữa sổ kết toán và sổ quỹ:

HDSD_QUY_Kiemkequy_Doichieuchenhlech_b1

Kế toán có thể sử dụng chức năng Nạp để lấy lại dữ liệu mới nhất từ sổ kế toán (của kế toán tiền mặt) và sổ quỹ (của thủ quỹ). Hoặc xuất khẩu danh sách các chứng từ bị lệch ra file excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu ra excel.

Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa sổ kế toán và sổ quỹ.