Kiểm kê quỹ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ >

Kiểm kê quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng kiểm kê quỹ đã được kế toán lập.

Quy_manhinhKiemke

Trên tab Kiểm kê, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng kiểm kê quỹ

Xem thêm

Nghiệp vụ kiểm kê quỹ.

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách bảng kiểm kê quỹ