Chọn chứng từ bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Xuất hoá đơn > Hoá đơn bán hàng >

Chọn chứng từ bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập hoá đơn bán hàng từ các chứng từ bán hàng đã được lập trên phân hệ tab Bán hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một hoá đơn bán hàng, chọn thông tin chứng từ bán hàng được sử dụng để lập hoá đơn:

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng:

Chon_chung_tu_ban_hang_cho_hoa_don_01

Sau khi tích chọn các chứng từ bán hàng, nếu các chứng từ đó có chung một khách hàng và có một số mặt hàng trùng nhau giữa các chứng từ, kế toán có thể tích chọn thông tin Cộng gộp các mặt hàng giống nhau.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng từ chứng từ bán hàng đã chọn ra hoá đơn bán hàng:

Chon_chung_tu_ban_hang_cho_hoa_don_02

Xem thêm

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)