Cho phép lập danh sách các khách hàng sẽ được tiến hành thu hồi công nợ theo từng đợt thu hồi nợ.

Cách thao tác

Chọn đợt thu hồi nợ trên màn hình danh sách, sau đó chọn chức năng Thêm khách hàng thu nợ trên tab Chi tiết:

HDSD_BANHANG_Thuno_Lapdskhachhangcanthuhoino_b1

Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, sau đó nhấn Cất => thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn loại bỏ khách hàng ra khỏi đợt thu hồi nợ, chọn khách hàng trên tab Chi tiết, sau đó sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng.

             2. Trường hợp muốn xuất danh sách khách hàng cần thu hồi nợ ra file excel, trên tab Chi tiết sử dụng chức năng Xuất khẩu ra Excel.

Xem thêm

Cập nhật kết quả thu hồi nợ