Thu nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Thu nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các đợt thu hồi nợ khách hàng của doanh nghiệp.

HDSD_BANHANG_Thuno_manhinhds

Trên tab Thu nợ, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Tạo đợt thu hồi nợ

8 Lập danh sách khách hàng cần thu hồi nợ

8 Cập nhật kết quả thu hồi nợ

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ