Tạo đợt thu hồi nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Thu nợ >

Tạo đợt thu hồi nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập tạo một đợt quản lý việc thu hồi công nợ của khách hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đợt thu nợ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu nợ chọn chức năng Thêm):

Them_dot_thu_no

Khai báo các thông tin bắt buộc như: Tên đợt thu nợ, thời gian thu nợ và các thông tin khác nếu có như: tổng công nợ của khách hàng, mục tiêu thu được...

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Xem thêm

Lập danh sách khách hàng cần thu hồi nợ

Cập nhật kết quả thu hồi nợ