Cập nhật kết quả thu hồi nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Thu nợ >

Cập nhật kết quả thu hồi nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật kết quả thu hồi công nợ, sau mỗi lần kế toán liên hệ với khách hàng để đòi nợ.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Thu nợ

Chọn đợt thu nợ cần cập nhật kết quả thu nợ cho khách hàng

Tại tab Chi tiết chọn khách hàng đã liên hệ được để thu hồi công nợ, sau đó chọn chức năng Cập nhật kết quả thu nợ:

HDSD_BANHANG_Thuno_Capnhatketquathuhoino_b2

Nhập kết quả thu hồi công nợ sau khi liên hệ với khách hàng, sau đó nhấn Cất.